YOUNG CARITAS

Young Caritas

Young Caritas je celoevropská platforma, která zapojuje mladé lidi (od 3 do 26 let) a dobrovolníky do činnosti Charity a umožňuje jim tak mít pozitivní vliv na společnost.

Projekt Young Caritas v České republice podporuje jednak neformální vzdělávání dětí a mládeže (tj. mimo povinnou školní docházku) s využitím netradičních a novátorských metod edukace a zároveň vzděláváme zaměstnance Charity, kteří pracují s dětmi a mládeží. Do neformálního vzdělávání se snažíme zapojit také mladé dobrovolníky.

Naše vize

  • Spojovat děti a mládež (3 – 26 let) a dobrovolníky se zájmem o pomoc druhým a dát jim prostor mít pozitivní vliv na společnost
  • Probouzet v mladých lidech empatii, posílit zájem k dobrovolnictví, vychovávat "mladé dobro", posilovat solidaritu a sociální spravedlnost na základě hesla "tvoř budoucnost".
  • Organizování osvětových akcí pro veřejnost, pořádání projektových dnů a vzdělávacích workshopů pro školy a kolektivy, vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě, ale třeba i cizincům žijícím u nás.
  • Posilovat hodnotové vzdělávání a motivovat děti, mládež a mladé lidi k tomu, aby převzali společenskou odpovědnost a pozitivně ovlivňovali své okolí.

Co nabízíme

  • workshopy – zážitkovou formou seznamujeme děti a mládež s důležitými společenskými tématy a hodnotami jako stáří, zdravotní postižení, chudoba, chybějící domov, životní prostředí, zadlužení, násilí, uprchlictví atd. (možné i pro školská zařízení)
  • projektové dny – aktivity věnované vybranému společenskému tématu za účasti odborníků z praxe
  • jednorázové akce – dáváme mladým lidem možnost zapojit se do pomoci potřebným a přiložit ruku k dílu

Pracujete s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání? Chcete sdílet své zkušenosti s dalšími organizacemi?

Staňte se partnerem projektu Young Caritas v České republice! Tento celoevropský projekt zapojuje mladé lidi do činnosti charitních organizací. Vedle pomoci ve službách se můžeš také kreativně podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům.

Kontaktujte nás

Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové, adresa: Šafaříkova 666/9, Hradec Králové (budova YMCA, 1. patro), e-mail: oxana.evsina@hk.caritas.cz, mobil: 737 419 253 (731 402 295). Aktuální informace o našich aktivitách najdete na webu www.youngcaritas.cz a také na Facebooku.

Facebook

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327.

Young Caritas