Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

Projekty spolufinancované EU v rámci právního a sociálního poradenství pro cizince a uprchlíky

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Cíl projektu

Podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. zemí vyjma EU) na území našeho kraje do majoritní společnosti. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným a zranitelným skupinám cizinců, např. ženám v domácnosti, samoživitelkám, mládeži a rodinám s dětmi, nemocným, seniorům nebo handicapovaným. Činnost Integračního centra pro cizince navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec Králové v oblasti integrace cizinců a bude je dále rozvíjet a rozšiřovat. Hlavními aktivitami projektu jsou informační činnost, sociálně-právní poradenství, kurzy češtiny a sociokulturní orientace, multikulturní a vzdělávací akce pro cizince ze třetích zemí.

Doba realizace projektu

1. ledna 2014 - 31. března 2015

EU

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ZDRAVOTNÍ ASISTENCE PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY 

Cíl projektu

Zajištění a zefektivnění komplexních kvalitních asistenčních služeb pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a celkové posílení sociální adaptability klientů prostřednictvím poskytování kvalitních a efektivních služeb a zjednodušení přístupu k právnímu a sociálnímu poradenství a zdravotní asistenci s využitím tlumočnických služeb s důrazem na vysoce zranitelné skupiny osob a na individuální přístup k jednotlivým žadatelům o mezinárodní ochranu bez rozdílu.

Doba realizace projektu

1. července 2014 - 30. června 2015

Evropská unie

 

 

Tento projekt spolufinancuje Evropský uprchlický fond.

  

KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S UDĚLENOU MEZINÁRODNÍ OCHRANOU

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit při integraci osoby s udělenou mezinárodní ochranou prostřednictvím poskytování kvalitních a efektivních služeb. Naším cílem je celkové posílení sociální adaptability klientů a rychlejší začlenění do většinové společnosti. Sociálním a právním poradenstvím chceme přispět větší informovanosti o právech a povinnostech a celkové orientaci v právním systému České republiky osob s udělenou mezinárodní ochranou, soustředíme se především na informovanost v oblasti sociálního systému ČR zaměstnanosti a bydlení.  Jednorázovým vybavováním bytů, dalším vzděláváním, podporou školních, mimoškolních, volnočasových aktivit dětí a cílenou asistencí při volbě profese a vyhledávání pracovních příležitostí umožnit cílové skupině rychlejší a snazší začlenění do běžného života společnosti v ČR.

Doba realizace projektu

1. července 2014 - 30. června 2015

Tento projekt spolufinancuje Evropský uprchlický fond.

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Zapojte se do projektu

ADOPCE NA DÁLKU®

 a pomozte chudým dětem v Indii získat vzdělání.

 
 

Více informací také zde.