Adresář

SASanky

Tel.: 571 616 024, 605 045 952
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Bc. Jana Hasalíková, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Logo - ESF barevné velké 2016

Poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je hrazeno v rámci projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776, který je poskytován za finanční podpory Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost.

 

Poslání

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Valašské Meziříčí je aktivizace rodin s nezaopatřenými dětmi, v situaci, kdy není v možnostech, schopnostech, dovednostech a postojích rodiny samostatně plnit své základní funkce. Smyslem naší služby je podpora a vedení jednotlivých členů při obnově těchto funkcí. Své služby poskytujeme v domácím prostředí rodiny v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě.

Základní funkce rodiny:

 • Vytváření zdravých citových vztahů mezi rodiči a dětmi (vzájemný pocit lásky, bezpečí, jistoty, přijetí a vzájemného respektu)
 • Vytváření bezpečného prostředí pro zdravý rozvoj všech členů rodiny (otevřenost a respekt, přiměřená kontrola dětí, nastavovaní hranic, neagresivní prostředí, vnímání každého dítěte jako jedince, vnímání a respektování potřeb odpovídající danému věku dítěte apod.)
 • Vytváření prostoru pro výchovu a vzdělávání dětí (vedení dítěte k hodnotám a normám společenského chování, učení společenskému chování, podpora a vytváření prostoru pro zájmové aktivity odpovídající věku dítěte a běžně dostupným možnostem, kamarádi, zacházení s komunikačními prostředky, vhodný výchovný přístup rodičů k dítěti, společné trávení volného času rodičů a dětí)
 • Zabezpečení životních potřeb všech členů rodiny (oblečení adekvátní době a věku, vybavené prostory pro bydlení, hygiena, školské pomůcky, lékařská péče)

 

Celková kapacita zařízení je 75 rodin.      

 

Nabídka služeb

 1. Poskytování základního sociálního poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení)
 2. Výchovné, vzdělávání a aktivizační činnosti

  a)    Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. nácvikové a rozvojové činnosti s dětmi za účasti rodičů, vedení rodičů k zapojování dětí do činnosti v domácnosti, motivace rodičů k pravidelnému provádění nacvikových a rozvojových činností s dětmi)

  b)    Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření  a udržování domácnosti, výchovy a péče o dítě, podpora a pomoc při péči o vlastní osobu a při předchízení nežádoucího chování, např. práce se závislostmi, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jenání na úřadech, školách, školských zařízeních, se zaměstnavatelem a dalšími právnickými a fyzickými osobami)

  c)   Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností a dovedností dítěte (např. činnosti s dětmi rozvíjející jemnou a hrubou motoriku, myšlení a řeč za účasti rodičů, vedení rodičů, předcházení nežádoucího chování dětí, motivace rodičů k činnostem s dětmi, které podporují jejich samostatnost, zodpovědnost a slušné chování, vedení rodičů k vytváření denního režimu dětí)

  d)    Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání  dětí (např. nácvik k poskytování pomoci a podpory ze strany rodičů dětem při předškolní přípravě, motivace rodičů k zajištění pravidelné docházky do školy a školky, pomoc a podpora při zajištění vhodných podmínek a klideného prostředí pro vzdělávání dítěte, poskytování poradenství v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodičů v komunikaci se školou)

  e)    Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. poskytnutí informací o významu volnočasových aktivit pro rozvoj dítěte, poskytování poradenství zaměřeného na možnosti trávení volného času dítěte, rodiče i celé rodiny, motivace rodičů k využívání volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktu na organizace, které volnočasové aktivity poskytují, pomoc s výběrem vhodné aktivity pro dítě, rodiče i rodinu)

 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc a podpora rodičů se zajištěním doprovodu s cílem osvojit si potřebné návyky a získat dovednosti k zvládnutí této činnosti, vedené rodičů k tomu, aby děti učili k samostatnosti při docházce do školy a na volnočasové aktivity, ve výjimečných případech  - jako je náhlé onemocnení nebo úraz rodiče - je možno doprovodit dítě i bez účasti rodiče)
 4. Sociálně terapeutické činnosti (jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, jako je např. posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení nepříznivé situace, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí, vedení ke společenským hodnotám, budování a upevňování vlastních hranic)
 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí

a)    Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc a podpora při vyřizování záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, výchovou a péčí o dítě a podpora při vyřizování dalších záležitostí, poskytování pracovního a dluhového poradenství)

b)    Pomoc při obnovení nebo upevňování konatktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování (např. podpora při navazování a udržování kontaktů s rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami, podpora kontaktů s dítětem, které není v péči rodiče, motivace rodiče k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině a jeho případný návrat, podpora rodiče při zapojení do sociálního a kulturního života společnosti)

c)  asistence u předávání a kontaktů dětí s rodiči (tuto činnost poskytujeme v místě bydliště jednoho z rodičů nebo na neutrálním místě, které má služba k dispozici ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a Hranicích n. M.)

 

Cíle Sociálně aktivizačních služeb

Cílem služby je rodina, která je v daném prostředí a sociální pozici:

 • sama schopná účelně hospodařit s přijatými prostředky
 • zabezpečit pravidelnou školní (předškolní) docházku a vhodné prostředí pro studium
 • zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj dětí 
 • umí využívat příležitostí a obecných institucí k dobru svého růstu a uplatnění svých členů v daném společenském prostředí
 • dokáže udržet svou situaci na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech svých členů     

Cílová skupina Sociálně aktivizačních služeb     

 • Rodiny s dětmi maximálně do ukončení jejich středoškolského studia žijící v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě, které potřebují podporu při obnově svých základních funkcí.  
 • Rodiny s dětmi maximálně do ukončení středoškolského studia žijící v ORP Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm a Hranice na Moravě, které usilují  o navrácení dětí z ústavní výchovy a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí.

Při poskytování se služba řídí těmito zásadami:

 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.
 • Potřebnost a podpora samostatnosti – Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.
 • Respektování svobody volby – Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.
 • Partnerství – Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.
 • Princip nestrannosti  - Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme a také vůči pracovníkům jiných institucí, kteří se podílejí na spolupráci s danou rodinou. V případě domácího násilí pracovník tento princip nemůže uplatnit.
 • Práce v křesťanském duchu – Každý člověk má svůj osobní příběh s Bohem. Při poskytování služby se snažíme vzájemně respektovat a přijímat duchovní a životní cesty každého člověka, se kterým se setkáváme a respektovat jeho rozhodnutí.

 

Provozní doba

Sociální služba pro rodiny s dětmi je poskytována vždy po dohodě, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 12:00, a to v domácím prostředí klienta.

Jak o službu požádat?

Službu lze sjednat a žádat informace na kontaktních místech v otevírací době služby nebo zaslat kontaktní formulář na mailovou adresu jana.hasalikova@valmez.charita.cz

Kontaktní formulář služby SAS

 

Kontaktní místo pro ORP Valašské Meziříčí

Kancelář SASanky, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na ulici, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí

Otevírací doba pro veřejnost:  pátek – 10.30 – 15.00 hod

Kontaktní místo pro ORP Rožnov pod Radhoštěm

Kancelář SASanky, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na ulici Pivovarská  2190, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Otevírací doba pro veřejnost:  pátek – 10.00 – 14.00 hod

 Kontaktní místo pro ORP Hranice na Moravě

Kancelář SASanky, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na ulici Purgešova 1399, 753 01 Hranice - město (v budově městského úřadu)

Otevírací doba pro veřejnost:  čtvrtek – 12.00 – 14.00 hod, v jiné dny po předchozí domluvě

 

Tým a kontakty na poskytování služby pro území ORP Valašské Meziříčí

Bc. Jana Hasalíková DiS. – vedoucí služby a terénní sociální pracovnice, tel.: 605 045 952, 571 616 024, jana.hasalikova@valmez.charita.cz

Bc. Markéta Dřímalová – terénní sociální pracovnice, tel.: 737 401 384, 571 616 024, marketa.drimalova@valmez.charita.cz

Květa Geržová DiS. – terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 795, 571 616 024, kveta.gerzova@valmez.charita.cz

Bc. Ivana Balcarová, DiS. - terénní sociální pracovnice, tel. 732 140 875, 571 616 024, iva.balcarova@valmez.charita.cz

Bc. Klára Dobešová - terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 038, 571 616 024, klara.dobesova@valmez.charita.cz

Mgr. Šárka Olbertová – terénní pracovnice, tel. 733 741 796, 571 616 024, sarka.olbertova@valmez.charita.cz

Gabriela Baldová - terénní pracovnice, tel. 733 741 796, 571 616 024,              gabriela.baldova@valmez.charita.cz

Hana Kvapilová – terénní pracovnice, tel.: 777 672 901, 571 616 024,            hana.kvapilova@valmez.charita.cz

Bc. Kateřina Lisová – terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 836, 571 616 024, katerina.lisova@valmez.charita.cz

Mgr. Kateřina Vantuchová – terénní sociální pracovnice, tel.: 777 672 900, 571 616 024, katerina.vantuchova@valmez.charita.cz

Tým a kontakty na poskytování služby pro území ORP Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Jana Hasalíková DiS. – vedoucí služby a terénní sociální pracovnice, tel.: 605 045 952, 571 616 024, jana.hasalikova@valmez.charita.cz

Bc. Markéta Dřímalová – sociální pracovnice, tel.: 737 401 384, 571 616 024, marketa.drimalova@valmez.charita.cz

Květa Geržová DiS. – terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 795, 571 616 024, kveta.gerzova@valmez.charita.cz

Hana Kvapilová – terénní pracovnice, tel.: 777 672 901, 571 616 024,            hana.kvapilova@valmez.charita.cz

Mgr. Kateřina Vantuchová – terénní sociální pracovnice, tel.: 777 672 900, 571 616 024, katerina.vantuchova@valmez.charita.cz

Mgr. Šárka Olbertová – terénní pracovnice, tel. 733 741 796, 571 616 024, sarka.olbertova@valmez.charita.cz

Tým a kontakty na poskytování služby pro území ORP Hranice na Moravě

Bc. Jana Hasalíková DiS. – vedoucí služby a terénní sociální pracovnice, tel.: 605 045 952, 571 616 024, jana.hasalikova@valmez.charita.cz

Bc. Kateřina Lisová – terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 836, 571 616 024, katerina.lisova@valmez.charita.cz

Bc. Ivana Balcarová, DiS. - terénní sociální pracovnice, tel. 732 140 875, 571 616 024, iva.balcarova@valmez.charita.cz

Gabriela Baldová - terénní pracovnice, tel. 739 323 507, 571 616 024,      gabriela.baldova@valmez.charita.cz

Bc. Klára Dobešová - terénní sociální pracovnice, tel. 733 741 038, 571 616 024, klara.dobesova@valmez.charita.cz

 

Ceník

Služba je poskytována bezplatně.

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Bc. Jana Hasalíková, DiS. - vedoucí a sociální pracovník