Záměry 2019

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí záměry Tříkrálové sbírky dané Charity. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají příslušné Charity.

 • Charita Přelouč

  • Spolufinancování rekonstrukce prostor NZDM pro rozšíření cílové skupiny 15-18 let a nákup vybavení.

   100 000 Kč
  • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie.

   30 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   10 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   6 000 Kč
  • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby, výlet v létě. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

   10 000 Kč
  • Akce s klienty služby – částečná úhrada nákladů na výlety dětí a akce, které nelze hradit ze státního příspěvku.

   10 000 Kč
  • Akce s klienty služby – tři výlety dětí během prázdnin. Tisk kuchařské knížky.

   24 000 Kč
  • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál.

   10 000 Kč
 • DCH HK -  Nové Město nad Metují

  • Přímá pomoc potřebným v regionu Část výtěžku sbírky bude určena na pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce). Humanitární projekty v zahraničí. Část výtěžku sbírky bude věnována na kvalifikační kurzy pro nevyučenou rna nezaměstnanou mládež, dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum. Dobrovolnické centrum. Část výtěžku sbírky bude určena na podporu aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové. Pomoc v mimořádných situacích. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   170 000 Kč
 • Diecézní charita Hradec Králové

  • Výstavba nového lůžkového hospice ve Stěžerách u Hradce Králové, přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra

   2 493 750 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   131 250 Kč
 • Farní charita Chrudim

  • Charitní pečovatelská služba, osobní asistence, občanská poradna, dobrovolnické centrum - dofinancování nákupu osobního automobilu pro vyšší efektivitu a dostupnost poskytovaných služeb.

   100 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - podpora rozvoje a dofinancování pečovatelské služby.

   100 000 Kč
  • Občanská poradna - dofinancování občanské poradny.

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii, kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore.

   25 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč
  • Osobní asistence - podpora rozvoje a dofinancování osobní asistence.

   50 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - podpora rozvoje a dofinancování dobrovolnického centra.

   100 000 Kč
  • Fond pomoci v krizi - finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život na základě doporučení ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Chrudim, případně dalšími poskytovateli sociálních služeb.

   10 000 Kč
 • Farní charita Dobruška

 • Farní charita Dolní Újezd

  • Hlavní záměr - nákup nového služebního automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu.

   110 400 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii.

   6 000 Kč
  • Mimořádné situace -krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 600 Kč
 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

  • Občanské poradny Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř - podpora služeb Občanských poraden. Cílem služby je poskytnout odborná sociální poradenství a tím řešit nebo předcházet sociálně nepříznivé situaci klientů.

   80 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka Dvůr Králové nad Labem: podpora provozu a nákup drobných pomůcek pro činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka. Zajištění smysluplného trávení volného času sociálně vyloučených dětí a mládeže.

   50 000 Kč
  • Osobní asistence Dvůr Králové nad Labem. Podpora služby Osobní asistence. Domácí péče, dofinancování nákladů na dopravu ke klientům na Královédvorsku. Cílem služby je podpora klinetů v jejich přirozeném prostředí.

   50 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   10 000 Kč
  • Mimořádné situace: krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   6 000 Kč
  • Pomoc v hmotné nouzi jednotlivcům: okamžitá pomoc osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit.

   4 000 Kč
 • Farní charita Litomyšl

  • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounských rodin) a zabrání ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zárověň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

   220 000 Kč
  • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra.

   50 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené nezaměstné mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   22 500 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi -Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   22 500 Kč
 • Farní charita Náchod

  • Dům na půli cesty - Náchod, pobytové zařízení pro mladé muže a ženy (od 18 do  26 let) v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

   82 500 Kč
  • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, azylový dům pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci: 1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb.

   44 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Náchod: 1) Podpora charitní pečovatelské služby Náchod, 2) Podpora provozních nákladů a vybavení.

   330 000 Kč
  • Přímá podpora: 1) Podpora znevýhodněné a handicapované mládeže, 2) Pomoc starým a nemocným lidem, 3) Podpora rodin a osob v nouzi, 4) Aktivity pro děti a mládež /sociální prevence zejm. pro děti z rodin v tíživé životní situaci/

   82 500 Kč
  • Mimořádné situace, krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   11 000 Kč
 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory, lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

   201 000 Kč
  • Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD.

   45 000 Kč
  • Pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením pracujících v chráněných dílnách a na chráněných pracovních místech Sdružení Neratov.

   30 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   15 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   9 000 Kč
 • Farní charita Studenec u Horek

  • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.Dar na projekty v Indii.Krytí nákladů pro mimořádné situace- následky povodní, požáru apod.

   75 000 Kč
 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   27 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   16 200 Kč
  • Hospic Anežky České: Pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu

   89 100 Kč
  • Přímá pomoc :Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc

   16 200 Kč
  • Domov svatého Josefa: Obnova vybavení pokojů klientů

   140 400 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České: Pořízení  vybavení, zlepšení dostupnosti v terénu

   81 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   59 400 Kč
  • Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra a dovybavení, nákup pomůcek a materiálu na akce určené rodičům a dětem, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

   29 700 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Hostinné:\r\nZlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   81 000 Kč
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Charitní záchranná síť: Její rozvoj bude pomáhat klientům, na jejichž nepříznivou situaci nereaguje žádná dostupná služba.

   300 000 Kč
  • Svozové auto pro Sociálně terapeutickou dílnu: Nákup nového devítimístného svozového auta místo starého, které nám bylo při dopravní  nehodě zničeno. S jeho pomocí můžeme dopravit klienty s postižením do Sociálně terapeutické dílny v Ledči na Sázavou, kde efektivně rozvíjejí své dovednosti.

   500 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore.

   50 000 Kč
  • Mimořádné situace: krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   30 000 Kč
  • Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

   120 000 Kč
 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Domácí hospicová péče Hradec Králové Cíl: poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti.Obsah projektu: odborná komplexní péče o nevyléčitelně nemocného člověka a jeho rodinu, která o něho pečuje, je poskytovaná ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy  paliativní medicíny. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   225 000 Kč
  • Charitní pečovatelská službarnCíl: udržet co nejdéle kvalitu života, soběstačnost a sebeobslužnost uživatelů v regionu Královéhradecko a Třebechovicko v rámci jejich možností, umožnit jim žít běžným způsobem života dle svých přání a zvyklostí v přirozeném, domácím prostředí.rnrnObsah: poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi. Dále zahrnuje půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální nákladyrn

   225 000 Kč
  • Odborné sociální poradenství Cíl: konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. Obsah: prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   198 000 Kč
  • Středisko rané péče Sluníčko Cíl: podpora vývoje dětí s postižením v rozhodujícím období raného věku, odborná podpora rodiny při zajištění náročné péče. Obsah projektu: poskytování sociálních služeb rodinám pečujícím o děti s postižením v raném věku.Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   180 000 Kč
 • Oblastní charita Jičín

  • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech:• Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti.\r\n• Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.\r\n• Dobrovolníci do sociálních služeb.\r\n• Skupinová práce s dětmi a mládeží.\r\n• Senioři pomáhají dětem.\r\n

   85 100 Kč
  • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) -Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

   46 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.).

   43 700 Kč
  • Práce s ohroženými rodinami Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje.  Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Jičín a MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

   23 000 Kč
  • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

   13 800 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   11 500 Kč
  • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   6 900 Kč
 • Oblastní charita Jilemnice

  • rozšíření a zkvalitnění služeb mateřského centra,vybavení a provoz sociálního šatníku a hygienického zařízení pro osoby v nouzi,dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí,mimořádné situace

   210 000 Kč
 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Pečovatelská služba na vesnicích - rozvoj charitní pečovatelské služby na vesnicích v regionu Kutnohorska a Čáslavska, osobní a provozní náklady služby

   100 000 Kč
  • Spolu Na Sioně - rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, osobní a provozní náklady služby

   100 000 Kč
  • Podpora dobrovolnictví v Kutné Hoře a v Čáslavi - Osobní náklady koordinátora a provoz Dobrovolnického centra

   100 000 Kč
  • Noclehárna pro muže - celoroční provoz noclehárny pro muže, osobní a provozní náklady služby

   100 000 Kč
  • Sociálně terapeutická dílna - zajištění služby pro zdravotně postižené klienty, osobní a provozní náklady služby

   50 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění

   5 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění

   30 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa

   556 600 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   30 250 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   18 150 Kč
 • Oblastní charita Pardubice

  • Hlavní záměr - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pomoc pěstounům. - Rozšíření sociálně aktivizačních služeb a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, přístavba kanceláře a jednací místnosti,rnelektřina, topení, voda, štuky, omítky, podlaha, výmalba, projektová dokumentace, vybavení.

   560 000 Kč
  • Hlavní záměr - Mobilní hospic - Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky.

   70 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi  a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   42 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   21 000 Kč
  • Přímá pomoc - Pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

   7 000 Kč
 • Oblastní charita Polička

  • Pomoc s úhradou spoluúčasti nákladů spojených s rekonstrukcí domu č. IV, (Vrchlického čp. 10 v Poličce), v němž poskytujeme služby sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace pro klienty z okresu Svitavy,

   216 000 Kč
  • Příspěvek na částečné pokrytí provozních nákladů vynakládaných na činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela, zdravotní služby poskytované pacientům v obcích podle rajonizace zdravotních pojišťoven v konkrétních obcích kolem města Poličky.

   192 000 Kč
  • Poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým lidem v místě působnosti tříkrálové sbírky Oblastní charity Polička, případně s humanitární pomocí,

   24 000 Kč
  • Podpora humanitárních projektů v Indii, kde jsou v oblasti Bangalore pořádány kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a v oblasti Belgaum na dětské večerní vzdělávání a podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů.

   33 600 Kč
  • Příspěvek na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků vzniklých při mimořádných událostech - povodních, požárech apod.rn rn

   14 400 Kč
 • Oblastní charita Trutnov

  • Lineární dávkovače pro terénní Zdravotní službu a Domácí hospicovou péči.Domácí zdravotní služba a domácí hospicová péče poskytuje odbornou pomoc nemocným a zdravotně postiženým pacientům v jejich přirozeném domácím prostředí. Zejména v Domácí hospicové péči je nezbytné vybavení pro aplikaci paliativní terapie. Lineární dávkovače pro kontinuální aplikaci tišících prostředků zmírňují průvodní projevy terminálního stavu a významně zvyšují kvalitu života nevyléčitelně nemocných.

   50 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   5 000 Kč
  • Mimořádné situace. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 000 Kč
  • Podpora Centra dobrovolníků. Dobrovolnický program ŠTĚPÁN je zaměřen na pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase. Dobrovolnický program MICHAELA se zaměřuje na pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům. Dobrovolnický program KOPRETINA dobrovolníci v tomto programu věnují svůj čas nemocným v nemocničním zařízení.rnČást financí bude použita na propagaci dobrovolnictví na tvorbu letáků a tisk metodiky, která slouží jako praktický podklad pro dobrovolníky a pomůže při jejich práci se specifickými skupinami klientů (ukázky her a tvořivých činností). Dále na pokrytí nákladů provozu dobrovolnické kanceláře (elektřina, papírenské potřeby, telefon, pohonné hmoty) a na mzdu koordinátora dobrovolníků.rn

   42 000 Kč
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Sociálně terapeutické dílny Miriam Králíky - zajištění služby, nákup materiálu, vybavení, mzdové náklady.

   45 000 Kč
  • Centrum pod střechou Letohrad - stavební úpravy, přístavba a vybavení nově vzniklých prostor.

   300 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - činnost služby, provozní náklady aut, vzdělávání, nákup materiálu, mzdové náklady

   450 000 Kč
  • Centrum pod střechou Letohrad - stavební úpravy, přístavba a vybavení nově vzniklých prostor.

   300 000 Kč
  • Sociální rehabilitace Lanškroun - provozní náklady, energie, materiál, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady.

   60 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - nákup zdravotnického materiálu, vzdělávání odborného týmu, provozní náklady aut, mzdové náklady.

   115 000 Kč
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Lanškroun - provozní náklady, nákup materiálu, mzdové náklady.

   50 000 Kč
  • Rodinné centrum Kopretina Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety.

   20 000 Kč
  • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - provozní náklady, energie, hygienické prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - vzdělávácí projekty v Indii.

   75 000 Kč
  • Mimořádné situace.

   45 000 Kč
  • Přímá pomoc.

   50 000 Kč