Záměry 2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí záměry Tříkrálové sbírky dané Charity. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají příslušné Charity. 

 • Charita Přelouč

  • Nákup vybavení – kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků.

   75 000 Kč
  • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

   45 000 Kč
  • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby – děti, rodiče, prarodiče. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

   37 500 Kč
  • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

   25 000 Kč
  • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál, informační materiály.

   12 500 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   12 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 500 Kč
  • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků.

   20 000 Kč
  • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.

   15 000 Kč
 • DCH HK - Nové Město nad Metují

  • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

   18 000 Kč
  • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové.

   90 000 Kč
  • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   66 600 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   5 400 Kč
 • Farní charita Dobruška

  • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

   150 000 Kč
  • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

   150 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v tísni

   104 800 Kč
  • Projekty v Indii

   22 000 Kč
  • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   13 200 Kč
 • Farní charita Dolní Újezd

  • Nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu

   110 400 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávní v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   6 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požáru apod.

   3 600 Kč
 • Farní charita Litomyšl

  • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované na Litomyšlsku.

   127 548 Kč
  • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

   88 256 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   24 516 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   34 322 Kč
  • Charitní domov Mendryka: Krytí nákladů na provoz Charitního domova Mendryka

   280 000 Kč
 • Farní charita Studenec u Horek

  • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.

   70 000 Kč
 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Hospic Anežky České - úpravy parkovacích ploch u budovy Hospice Anežky České

   338 208 Kč
  • Domov sv. Josefa - rekonstrukce výtahu pro klienty odlehčovací služby

   307 078 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   41 186 Kč
  • Přímá pomoc - mimořádná individuální a sociální pomoc

   82 829 Kč
  • Denní stacionář Kafkova vila Červený Kostelec - nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

   146 228 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České - nákup zdravotnické techniky a vybavení

   156 515 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   226 493 Kč
  • Mateřské centrum Háčko - obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

   52 172 Kč
 • Oblastní charita Chrudim

  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů domácí zdravotní péče, podle možností případné rozšíření služby, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady včetně externích pracovníků služby, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby, zdravotní pomůcky a zdravotnický materiál pro poskytování služby, zakoupení automobilu.

   167 425 Kč
  • Podpora projektů v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   49 537 Kč
  • Přímá finanční pomoc v mimořádných situacích. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 384 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby a osobní asistence, nákup pracovních a ochranných pomůcek, dofinancování nákladů na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, vybavení kanceláře a kancelářské potřeby, propagace služby.

   178 333 Kč
  • Podpora rozvoje Dobrovolnického centra – náklady na propagaci DC, kancelářské potřeby, náklady na nájemné a energie, mzdové náklady, náklady na vzdělávání, provozní náklady, propagace DC.

   148 611 Kč
  • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních a služby.

   433 448 Kč
 • Oblastní charita Dvůr Králové

  • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

   100 000 Kč
  • Občanská poradna ve Dvoře Králové nad Labem - zajištění provozu služeb

   75 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení Střelka - zajištění provozu služeb a nákup drobných pomůcek pro zajištění činnosti klubu

   25 000 Kč
  • Osobní asistence-Domácí péče - pořízení automobilu

   25 000 Kč
  • Projedkty v Indii

   12 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých pro odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 500 Kč
  • Adresná pomoc v nepříznivé živostí situaci, potravinová banka aj.

   5 000 Kč
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Domácí hospicová péče
   Zakoupení automobilu, který nahradí stávající a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím prostředí obklopeni svými blízkými.

   258 000 Kč
  • Charitní domovy pro matky s dětmi
   Spolufinancování nákladů na provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení, bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi.

   400 000 Kč
  • Správa
   Nákup automobilu pro zajištění chodu organizace v rámci charitních služeb v celé oblasti.

   260 000 Kč
  • Středisko charitní pomoci
   Vytvoření a udržení pracovních míst pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce. Práce ve Středisku charitní pomoci podporuje udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   39 000 Kč
  • Občanská poradna
   Spolufinancování nákladů na provoz Občanské poradny, která poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

   100 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum
   Podpora nízkoprahových center, která poskytují pomoc dětem a mládeži v nepříznivých situacích. Sociální pracovníci jim pomáhají a podporují je například při řešení potíží ve škole, v rodině, s nevyplněným volným časem, aby mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci.

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   60 000 Kč
  • Mimořádné situace
   Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   36 000 Kč
 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  

   Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

   Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady

   500 000 Kč
  • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.
   Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

   220 000 Kč
  • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením.

   Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

   Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   150 000 Kč
 • Oblastní charita Jičín

  • Auta pro pečovatelskou službu a Centrum Sasanka - Jedná se o spolufinancování nákupu třech nových aut, která nahradí auta starší.

   67 387 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   15 835 Kč
  • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) - Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Vybraná částka půjde na vstupné a jízdné pro klienty- Prachovské skály, Zoo Stěžery, bazén Nová Paka, rafty, Zoo Dvůr Králové nad Labem, koupaliště Dachova.

   6 277 Kč
  • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín.

   25 000 Kč
  • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Vybraná částka byla použita na mzdu, cestovné a hovory koordinátorky, ostatní materiál pro práci dobrovolníků s klienty, výpis RT apod. rn

   93 900 Kč
 • Oblastní charita Jilemnice

  • Mateřské centrum Rodinka
   Hlavním posláním MC Rodinka je podpora fungující rodiny. Dále se zaměřujeme i na neformální vzdělávání dětí a rodičů.

   112 000 Kč
  • Sociální šatník a potravinová pomoc
   Ve spolupráci s potravinovou bankou poskytujeme potraviny a drogerii potřebným rodinám i jednotlivcům. V šatníku si mohou potřební zdarma vybrat oblečení i boty.

   27 000 Kč
 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Automobil pro aktivizační služby pro rodiny s dětmi

   336 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - činnost dobrovolníků v nemocnicích, domovech sociální péče a střediscích charity

   112 000 Kč
  • Centrum Přístav - pracovní zkušenosti klientů se zdravotním znevýhodněním

   44 800 Kč
  • Přímá pomoc jednotlivcům i rodinám v nepříznivé situaci

   22 400 Kč
  • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nezaměstnané, vzdělávání a podpora studentů

   28 000 Kč
  • Mimořádné situace - náklady na odstraňování následků živelných pohrom

   16 800 Kč
 • Oblastní charita Náchod

  • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v regionu

   462 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro mladé

   18 000 Kč
  • Podpora osob a rodin v nouzi

   60 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi

   12 000 Kč
  • Pomoc při mimořádných situacích

   18 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   30 000 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Nákup svozového vozidla s rampou - pro ambulantní služby plánujeme zakoupit devítimístné vozidlo s hydraulickou rampou a uchycením pro dva vozíky. Toto vozidlo budeme denně využívat pro svoz a rozvoz klientů denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen. V pečovatelské službě budeme toto vozidlo využívat pro cesty imobilních klientů k lékaři, nebo zařizování běžných úředních záležitostí. Hydraulická rampa ulehčí práci našim pracovníkům a je velmi komfortní pro naše uživatele.

   300 000 Kč
  • Nákup kompenzačních pomůcek pro naše klienty - v prostorách stacionáře potřebujeme vybudovat pojezdové kolejnice pro přesun imobilních klientů po domě. Dále chceme zakoupit nájezdovou rampu do svozového vozidla, které užíváme pro všechny služby naší organizace.

   344 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitních projektů v zahraničí- projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalora, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   21 000 Kč
 • Oblastní charita Pardubice

  • Paliativní ambulance, mobilní hospic - Rekonstrukce domu v Dražkovicích, elektroinstalace, topení, voda, vybavení.

   729 000 Kč
  • Rozšíření sociálních služeb - Vybavení kanceláří pro pečovatelskou službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům.

   90 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   45 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   27 000 Kč
  • Přímá pomoc - Pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

   9 000 Kč
 • Oblastní charita Polička

  • Posílení kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšíření území pro poskytování služeb v rámci Domácího hospice sv. Michaela. Částečné pokrytí provozních nákladů domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v DHP (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

   250 800 Kč
  • Částečné pokrytí nákladů (včetně osobních) na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (pro lidi s dušením onemocněním), související s probíhající reformou psychiatrické péče, a nákladů na přípravu a provoz Centra Duševního zdraví ve Svitavách.

   245 100 Kč
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

   28 500 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   28 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   17 100 Kč
 • Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Obnova vybavení a provoz ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby

   208 000 Kč
  • Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK
   Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby
   Rodinám s postiženým dítětem
   Redistribuce potravinové a materiálové pomoci

   40 000 Kč
  • Krytí nákladů spojených s provozem NDC

   80 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   20 000 Kč
  • Obnova již více než dvacet let zastaralého vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Domov, provozovaného Sdružením Neratov, z.s.

   40 000 Kč
 • Oblastní charita Trutnov

  • Zakoupení nových elektrických polohovatelných lůžek pro půjčovnu, jejíž hlavní činností je zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek všem potřebným se sníženou soběstačností. Ti pak, i přes svůj handicap, mohou zůstávat doma, ve svém přirozeném prostředí, což kladně přispívá na jejich zdravotní stav. Sklad pomůcek je neustále obnovován. Díky výtěžku minulého roku jsme byli schopni vystavět nové prostory. Pomůcky tak budou uskladněny ve větších prostorech a přehledněji. Polohovací elektrická lůžka jsou často z řad klientů poptávána a bohužel jich je stále nedostatek.

   60 000 Kč
  • Příspěvek na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou - paliativní péči, která se věnuje pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci. Cílem služby je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění, ale také mírnit tělesné i duševní strádání pacienta. Umožňuje tak nemocnému prožít konec života důstojně, v bezpečí domova a v kruhu svých blízkých. Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu poskytovat. V tuto chvíli potřebujeme obměnit jeden vůz.

   32 000 Kč
  • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore. Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   5 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů a jiných mimořádných událostí.

   3 000 Kč
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

   80 000 Kč
  • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

   250 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   60 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   36 000 Kč
  • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.
   Úprava okolí budovy: přístřešek na kočárky, oprava plotu, úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

   220 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady. Úprava okolí budovy na parkování aut pečovatelské služby Letohrad

   250 000 Kč
  • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   10 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   150 000 Kč
  • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů - Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.

   25 000 Kč
  • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   89 000 Kč

Tříkrálová sbírka 2022 - Děkujeme za vaši štědrost!

Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. 

VÍCE O KONKRÉTNÍ POMOCI

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU!