Záměry

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí záměry Tříkrálové sbírky dané Charity. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají příslušné Charity.

 • Charita Přelouč

  • Nákup vybavení – kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků

   75 000 Kč
  • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

   45 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

   12 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   20 000 Kč
  • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby – děti, rodiče,
   prarodiče. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

   37 500 Kč
  • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

   25 000 Kč
  • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál, informační materiály.

   12 500 Kč
  • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků

   20 000 Kč
  • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.

   15 000 Kč
 • Farní charita Dobruška

  • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

   150 000 Kč
  • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

   150 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi nebo rodinám se zdravotně postiženým dítětem, sociálně slabým, potřebným

   104 800 Kč
  • Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

   22 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   13 200 Kč
 • Farní charita Dolní Újezd

  • Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

   80 000 Kč
  • Úhrada  provozních nákladů ošetřovatelské služby, nákup zdravotního materiálu a kompenzačních pomůcek.

   67 200 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   8 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňováhní následků povodní, požárů apod.

   4 800 Kč
 • Farní charita Litomyšl

  • Automobil pro Charitní ošetřovatelskou službu: Z výtěžku pořídíme osobní automobil pro zdravotní sestry. Vůz bude sloužit k cestám za pacienty na Litomyšlsku.

   280 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz dobrovolnického centra.

   60 000 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   20 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   28 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 000 Kč
 • Farní charita Studenec u Horek

  • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny.Nákup zdravotnického materiálu.Podpora pro projekty v Indii.

   70 000 Kč
 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Hospic Anežky České - Úpravy terasy hospice, nákup zdravotnického materiálu, opravy a údržba budovy a obnova vybavení

   161 000 Kč
  • Domov sv. Josefa - Nový výtah v budově sv. Kláry - odlehčovací služba

   161 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

   21 000 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České - Vybavení nového pracoviště Koubovka, zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky pro zkvalitnění péče o pacienty

   147 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec - Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   70 000 Kč
  • Denní stacionář Kafkova vila - Nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

   70 000 Kč
  • Mateřské centrum Háčko - Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

   35 000 Kč
 • Oblastní charita Chrudim

  • Občanská poradna

   75 000 Kč
  • Domácí zdravotní péče a domácí hospicová péče

   217 500 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   37 500 Kč
  • Přímá finanční pomoc

   22 500 Kč
  • Pečovatelská služba

   60 000 Kč
  • Osobní asistence

   60 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum

   52 500 Kč
  • Nákup a kofinancování nových aut, propagace služeb

   150 000 Kč
  • Úprava kanceláři v sídle Oblastní charity Chrudim

   75 000 Kč
 • Oblastní charita Dvůr Králové

  • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči

   75 000 Kč
  • Vybudovat vlastní zázemí pro naše služby

   125 000 Kč
  • Nákup pomůcek pro děti a mládež do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka

   12 500 Kč
  • Pro službu Labyrint - cesta pro rodinu zajistit potřebné pomůcky k činnost.

   12 500 Kč
  • Projekty v Indii.

   12 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 500 Kč
  • Adresná pomoc v nepříznivé živostí situaci.

   5 000 Kč
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Sociální služby - Projektová dokumentace na bývalou ekonomickou školu plus další náklady s tím spojené. Koupí bývalé budovy ekonomické školy, kde dojde ke kompletní rekonstrukci této budovy, vzniknou prostory pro jednotlivá střediska – raná péče, SAS, nízkoprahové centrum BAN!, osobní asistence, dětská skupina Brodští broučci, půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolnictví, odlehčovací službu, správu. Koupí objektu se sníží náklady za pronájem kanceláří a sjednotí se služby OCHHB na jednom místě.

   638 000 Kč
  • Středisko charitní pomoci Šatník - Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   250 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba - Financování letního pobytového tábora pro klienty Šipky, kteří nemají pro své děti finance ani aby se účastnily školních výletů. Tyto děti jsou sociálně vyloučeny ze společnosti a chybí jim běžné sociální zkušenosti a dovednosti. Snahou je začlenit tyto děti do běžné společnosti, tak aby se svými vrstevníky mohli sdílet zkušenosti a zážitky z letních táborů. Další finanční prostředky budou použity pro dětské klienty, kteří potřebují uhradit aktivity se školní docházkou (obědy, výlety, ubytování, lyžařský výcvik, školní pomůcky)

   150 000 Kč
  • Raná péče - Středisko rané péče plánuje v roce 2023 zorganizovat pedagogicko-rehabilitační pobyt pro své uživatelské rodiny s dětmi. SRP považuje pedagogicko-rehabilitační pobyt přínosným v mnoha oblastech. Rodiny s postiženými dětmi se mohou navzájem seznámit, což pozitivně působí na oblast začleňování těchto rodin do společnosti, na oblast socializace a také proces vyrovnávání se s postižením svého dítěte. Pobyt je přínosný také v tom, že rodiny mohou využít velké množství terapeutických aktivit – pedagogicko-rehabilitační jízda na koni, rehabilitační plavání, nácvik jemné motoriky, muzikoterapii, pohybová terapie, relaxaci a další. Pro rodiny jsou často finančně nákladné, proto je pozitivní, že na pedagogicko-rehabilitačním pobytu si rodiny mohou vyzkoušet všechny nabízené terapie a lépe se rozhodnout, kterým aktivitám se budou nadále v běžném životě věnovat.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí -  Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   70 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   42 000 Kč
 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  

   Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

   Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   500 000 Kč
  • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.

   Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

   220 000 Kč
  • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením.
   Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

   Využití prostředků: investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   150 000 Kč
 • Oblastní charita Jičín

  • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

   25 000 Kč
  • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) -Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

   50 000 Kč
  • Auta pro sociální služby - Pečovatelská služba, Centrum Fialka, DZR Rváčov - jedná se o spolufinancování nákupu nových aut, která rozšíří aktuální možnou terénní dostupnost služeb

   200 000 Kč
  • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech:
   • Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.
   • Dobrovolníci do sociálních služeb.
   • Skupinová práce s dětmi a mládeží.

   100 000 Kč
  • RváčOff - Domov pro lidi s poruchou autistického spektra. Vybraná částka půjde na vybavení terapeutické místnosti, která slouží pro zklidnění  klientů se záchvaty. Dále na vybavení zahrady: trampolína, zahradní nábytek, zahradní nářadí.

   40 000 Kč
 • Oblastní charita Jilemnice

  • Mateřské centrum RODINKA
   Zajišťujeme aktivity pro rodiče a děti, pořádáme jazykové kurzy, besedy s odborníky. Na rok 2023 připravujeme přednášky na téma kyberšikana a bezpečné chování v online prostředí. Prostředky použijeme na krytí běžných provozních nákladů.

   140 000 Kč
  • CHARITNÍ TAXI  se stalo velmi oblíbenou službou v Jilemnici i v okolních obcích. Našimi klienty jsou zejména senioři a lidé se zdravotním postižením. Prostředky použijeme na dotování ceny jízdného, aby byla stále dostupná všem potřebným.

   50 000 Kč
 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Centrum Přístav - podpora realizace sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním v nově zrekonstruovaném Centru Přístav.

   487 500 Kč
  • Dobrovolnické centrum - úhrada provozních nákladů centra, které hledá, připravuje a vysílá dobrovolníky do nemocnic, domovů pro seniory a charitních center.

   78 000 Kč
  • Přímá pomoc - materiální pomoc jednotlivcům i rodinám, které se ocitnou v nouzi nebo složité životní situaci.

   32 500 Kč
  • Realizace humanitárních projektů v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblastech Belgaum a Bangalore.

   32 500 Kč
  • Mimořádné situace - příspěvek do fondu na krytí nákladů vzniklých při odstraňování přírodních katastrof - povodní, požárů apod.

   19 500 Kč
 • Oblastní charita Náchod

  • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v terénu.

   420 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi.

   30 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro mladé.

   30 000 Kč
  • Podpora rodin a osob v nouzi, pomoc starým a nemocným, znevýhodněným a handicapovaných v regionu Náchod.

   72 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

   30 000 Kč
  • Pomoc při mimořádných situacích.

   18 000 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Nákup svozového vozidla s rampou - pro ambulantní služby, bylo zakoupeno 9-ti místné svozové vozidlo s hydraulickou rampou a uchycením pro 4 vozíky (původně 2 vozíky). Nákup kompenzačních pomůcek - tento záměr se pokusíme realizovat z jiných zdrojů v budoucích letech

   766 375 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   40 078 Kč
  • Revitalizace zahrady u Centra sociálních služeb v Chotovicích

   417 017 Kč
 • Oblastní charita Pardubice

  • Stavební úpravy domu č. 163 v Dražkovicích – rekonstrukce prostor pro nové zázemí domácího hospice, paliativní ambulance a pečovatelské služby pro Pardubice.

   410 000 Kč
  • Centrum sociálních služeb v Holicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou ambulantní a pobytovou odlehčovací službu v Holicích.

   300 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   50 000 Kč
  • Mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   30 000 Kč
  • Přímá pomoc – pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

   10 000 Kč
  • Pobytová sociální služba v Lepějovicích – návrh studie, projektová dokumentace pro novou pobytovou službu pro problémové klienty, kteří potřebují sociální i zdravotní péči.

   200 000 Kč
 • Oblastní charita Polička

  • Centrum duševního zdraví
   Podpora rozvoje nové sociálně-zdravotní služby Oblastní charity Polička, posílení finančních prostředků na provozní náklady, osobní náklady, případně na investice nově vznikající služby

   330 000 Kč
  • Domácí hospic sv. Michaela a Domácí zdravotní péče
   Částečné krytí provozních a osobních nákladů zdravotních služeb Oblastní charity Polička, které nelze krýt z úhrad zdravotních pojišťoven

   176 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

   27 500 Kč
  • Mimořádné situace
   Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   16 500 Kč
 • Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:
   Konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti OCH RK
   Rodinám s více děti dlouhodobě žijící na hranici chudoby
   Rodinám s postiženým dítětem
   Redistribuce potravinové a materiální pomoci

   40 000 Kč
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Zastávka
   Krytí nákladů spojených s provozem NDC

   160 000 Kč
  • Obnova vybavení a provoz Stacionáře sv. Františka
   Obnovení vybavení a krytí nákladů spojených s provozem sociálních služeb:
   Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby

   128 000 Kč
  • Mimořádné situace
   Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii:
   kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore,
   Podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

   20 000 Kč
  • Obnova vybavení chráněného bydlení Domov
   Obnova vybavení Sdružení Neratov, z.s

   40 000 Kč
 • Oblastní charita Trutnov

  • Vybavení pro domácí hospicovou službu - zakoupení nových zdravotnických brašen s vybavením a nových diagnostických přístrojů.

   176 000 Kč
  • Dlouhodobá psychologická a psychoterapeutická pomoc pro děti s traumatem pro děti z pěstounských rodin.
   Hlavním problémem pěstounských dětí je zpracování traumat z minulosti. Momentálně jsme schopni proplatit dítěti max. 10 terapií ročně, což je pro některé nedostačující. Cílem je tedy zajistit potřebnou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc pro děti v potřebné intenzitě a rozsahu.

   96 000 Kč
  • Aktivizační pomůcky pro seniory - aktivizační kufříky pro nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

   22 400 Kč
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

   200 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   90 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   54 000 Kč
  • Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.

   50 000 Kč
  • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

   100 000 Kč
  • Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy:  úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.

   200 000 Kč
  • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   36 000 Kč
  • Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   50 000 Kč
  • Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.
   Např. oprava garáže v Ústí nad Orlicí, oprava sklepů - odvlhčení.

   300 000 Kč
  • Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   170 000 Kč
  • Sociálně terapeutické dílny - na zajištění služby - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

   200 000 Kč
  • Integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Cílem služby je integrace a adaptace osob z Ukrajiny.

   200 000 Kč

Tříkrálová sbírka 2023 - Děkujeme za vaši štědrost!