Podporují nás

Diecézní katolická charita Hradec Králové a její Charity by nemohly pomáhat potřebným bez podpory:

  • úřadů státní správy a samosprávy
  • církevních institucí nadací a nadačních fondů
  • Evropské unie
  • sponzorů z řad soukromých společností
  • dárců z naší republiky i ze zahraničí

Děkujeme také všem lidem, kteří každoročně v celostátní Tříkrálové sbírce přispívají do charitních kasiček na pomoc lidem v nouzi a potřebným.

Naše poděkování patří rovněž všem médiím a hromadným sdělovacím prostředkům, které průběžně informují veřejnost o naší činnosti.

DĚKUJEME VÁM